§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kurs online (produkt cyfrowy)- video wraz z ćwiczeniami interaktywnymi
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.
 3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie alingo.pl
 5. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem alingo.pl
 6. Sprzedawca – Alingo Agnieszka Grabias-Jankowska z siedzibą w Ash, Aldershot GU12, Wielka Brytania
 7. Operator Płatności – Cashbill, NIP: 629-241-08-01,  REGON: 241048572
 8. Operatorem kart płatniczych jest CashBill Spółka Akcyjna, ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 0000323297.
 9. Konsultacje – indywidualna video-rozmowa poprzez aplikację Zoom o długości trwania określonej w ofercie.
 10. Lekcja online/pakiety lekcji – lekcja lub lekcje prowadzone przez Zoom.
§ 2 Postanowienia wstępne
 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów cyfrowych (kursów online), oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną, polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Do skorzystania z konsultacji, lekcji online oraz pakietów lekcji konieczne jest posiadanie komunikatora Skype/Zoom i swojego na nim profilu.
 2. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 4. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.
§ 3 Prawa własności intelektualnej
 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że kursy online stanowią utwory o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie kursów online przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursów i innych produktów cyfrowych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
§ 4 Zakup Produktów

W celu zakupu Produktu Cyfrowego Kupujący musi podjąć następujące kroki:

 1. wybrać odpowiedni Produkt spośród Produktów dostępnych na stronie,
 2. kliknąć w przycisk „Kup teraz” lub „Kupuję”,
 3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Produkt jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
 4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 5. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 6. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Produkt Cyfrowy.
 7. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie Produktów Cyfrowych w postaci kursów uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu oraz fakturę/rachunek Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 
 8. Przy zakupie opcji z indywidualnymi konsultacjami, Kupujący musi przesłać wiadomość e-mail na adres info@alingo.pl z propozycją terminu konsultacji oraz opisem swojego problemu językowego najpóźniej w tydzień po dokonaniu transakcji.
§ 5 Udostępnienie i korzystanie z Produktów Cyfrowych
 1. Realizacja zamówienia obejmującego kurs online następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zawartości kursu.
 2. Dostęp do kursu online odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy kursowej alingo.pl. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem dla Kupującego konta użytkownika w ramach platformy kursowej umożliwiającego mu uzyskanie dostępu do kursu. 
 3. Z chwilą pierwszego zalogowania się do konta użytkownika w ramach platformy kursowej treści cyfrowe stanowiące zawartość kursu uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
§ 6 Odstąpienie od umowy przez Konsumenta lub Sprzedawcę
 1. W przypadku produktów cyfrowych (kursów online), które Konsumentowi zostały już dostarczone, odstąpienie od umowy nie jest możliwe.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy indywidualnych konsultacji Zoom bez podawania przyczyny w terminie do trzech dni roboczych przed zajęciami, by otrzymać zwrot kosztów za zajęcia, które się nie odbyły. Koszty za zajęcia, które się odbyły lub zostały odwołane później niż trzy dni przed ich rozpoczęciem nie zostaną zwrócone.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – pismo wysłane pocztą elektroniczną.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
§ 7 Odpowiedzialność za wady
 1. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Produktu Cyfrowego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. 
 2. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@alingo.pl  
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji. Dołożymy starań, by nasz serwis był przyjazny dla użytkownika, i jeśli będzie taka mozliwość, postaramy się jak najszybciej ustosunkować do złożonej reklamacji.
§ 8 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Konsument może skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.